ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

www.halasihir.hu

Pestiné Takács Krisztina Egyéni Vállalkozó

Érvényes: 2019. december 01. napjától

 1. Bevezetés
 2. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a Pestiné Takács Krisztina EV. (továbbiakban: halasihir.hu) által kiadott digitális kiadványok tartalmának előállítása, nyújtott – végfelhasználói készülék típusától független – internet útján elérhető illetve letölthető szolgáltatások, nyereményjátékok, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb megmérettetések, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (továbbiakban külön-külön: Szolgáltatás, együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre és adatfeldolgozásokra vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a halasihir.hu jelen tájékoztató alkalmazását írja elő.
 3. Az Általános Adatkezelési Tájékoztató a halasihir.hu által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a halasihir.hu által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelések lehetséges célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti, és meghatározza a személyes adatok egyes címzetti köreit.
 4. A Halasihir.hu jogosult a Felhasználási Feltételek módosítása részeként az Adatkezelési Tájékoztatót, az érintettek tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a tájékoztatásban vagy a Felhasználási Feltételekben meghatározott módon válnak hatályossá az adott érintettel szemben. Felhasználási Feltételek hiányában is jogosult a halasihir.hu jelen Általános Adatkezelési Tájékoztatót, az érintettek tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani, amely esetben a rendelkezések a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott érintettel szemben.
 5. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden esetben önkéntes és bármikor visszavonható az  info@halasihir.hu e-mail címen vagy a halasihir.hu, 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7. címre történő levél küldésével. A kérelem beérkezését követően, amennyiben ez szükséges a halasihir.hu adategyeztetésre jogosult és köteles. A hozzájárulás visszavonása esetén az adott szolgáltatás bizonyos esetekben a továbbiakban nem érhető el.

 

 1. Egyes adatkezelések jogalapja nem az érintett hozzájárulása, ezért előfordulhat, hogy a jelen szabályzatban rögzítettek és részletezettek szerint a halasihir.hu, mint adatkezelő az érintett hozzájárulása nélkül kezeli a személyes adatot.
 2. Az adatkezelő adatai:

Teljes név

Pestiné Takács Krisztina Egyéni Vállalkozó

Székhely

6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.

Levelezési cím

6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.

Elektronikus ügyfélszolgálat

általános ügyfélszolgálati cím: info@halaihir.hu

Telefonszám

+3670722015

Vezető tisztségviselő

Pestiné Takács Krisztina

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

info@halaihir.hu

Honlap

www.halasihir.hu 

Felügyeleti hatóság adatvédelmi szempontból

Nemzeti Adatvédelmi Hatóság 1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 1. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a halasihir.hu által kiadott weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, az 679/2016. számú Általános Adatvédelmi Rendeletben szereplő és alább részletezett jogait az info@halasihir.hue-mail címen vagy a halasihir.hu, 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7. postai címen tudja érvényesíteni.
 2. Az adatkezelés alapelvei
 3. A halasihir.hu a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Európai Unió 679/2016 számú Általános Adatvédelmi Rendeletével, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli. Az érintettek személyes adataikhoz való jogának érvényesítése érdekében a halasihir.hu tiszteletben tartja a fent hivatkozott jogszabályokban lefektetett, szolgáltatásai esetén alkalmazandó alapelveit.
 4. A halasihir.hu elkötelezett a Szolgáltatásait igénybevevő érintettek személyes adatainak védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja az érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett, és törekszik az érintettek alapvető szabadságjogait még a saját jogos érdekei előtt is tiszteletben tartani.

Ugyanakkor az Alaptörvény és a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) olyan társadalmi felelősséget is ró az adatkezelőre, amelyek biztosítása érdekében a véleménynyilvánítás, a sajtó szabadsága továbbá a tájékoztatáshoz fűződő alapjogok érvényesülését is biztosítania kell, sokszor az érintettek jogainak korlátozása mellett.

Vannak továbbá olyan adatkezelési jogalapok, amelyek esetében a halasihir.hu jogos érdekei elsőbbséget élveznek egyes érintetti szabadságjogokkal szemben. Amennyiben jogos érdeken alapuló érdekmérlegelési teszt az adatkezelés jogalapja, az érintett jogosult az érdekmérlegelési teszt megismerésére,és tiltakozást terjeszthet elő az adott adatkezelés ellen.

 1. A halasihir.hu az érintett Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli, akként, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet a jelen és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amelyre megfelelő jogalappal rendelkezik.
 2. A halasihir.hu minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 3. Az Adatkezelési Tájékoztatóban és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Általános Adatvédelmi Rendelet, különös esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben egyedi kúriai vagy alkotmánybírósági iránymutatás születik egy fogalom értelmezéséről,értelemszerűen azt is figyelembe kell venni.
 4. Az adatvédelmi nyilvántartási azonosító a magyar jogalkotó döntése értelmében megszűnt, előfordulhat azonban, hogy Ön találkozik valamely korábbi adatkezelési nyilvántartási szám feltüntetésével.
 5. A Halasihir.hu minden olyan szerződéses partnerétől, aki személyes adatok birtokába jut megköveteli és elvárja az Európai Unió 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendelete szerinti működést.
 6. A Halasihir.hu a jelen tájékoztatóban, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatókban nem szereplő, adatkezeléssel kapcsolatos információkról – beleértve belső nyilvántartásait és gyakorlatainak leírását – kizárólag abban az esetben ad kérésre tájékoztatást, ha arra valamely jogszabályi rendelkezés értelmében köteles.

III. Adatkezelés célja

 1. A Halasihir.hu adatkezelésének célja lehet:
 2. a) a Szolgáltatás(ok) nyújtása (lásd alább részletezve);
 3. b) jogszabályi kötelezettségek teljesítése;
 4. c) szerződéses kötelezettségek teljesítése;
 5. d) kapcsolattartás üzleti partnerekkel és ezek munkavállalóival;
 6. e) lehetséges üzleti partnerek felkutatása és marketingtevékenység végzése;
 7. f) egyéb, az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatókban meghatározott célok.
 8. A Szolgáltatás(ok) nyújtása körében cél:
 9. a) a véleménynyilvánítás szabadsága és a közvélemény tájékoztatása, a demokratikus közügyek vitatása, sajtószabadság megvalósulása;
 10. b) az érintettek azonosítása, a többi érintettől való megkülönböztetése;
 11. c) az érintettel való kapcsolattartás;
 12. d) illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
 13. e) az érintett által igénybe vehető részszolgáltatások azonosítása;
 14. f) kiskorú érintettek védelme és jogosulatlan adatkezelés megelőzése;
 15. g) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 16. h) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
 17. i) a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés és panaszkezelés;
 18. j) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
 19. k) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);
 20. l) az érintett által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum, fotóalbum, stb.) közzététele, tárhely biztosítása és tárhelyszolgáltatás nyújtása;
 21. m) nyereményjáték, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb megmérettetés (pl. pályázat, verseny, stb., együtt: nyereményjáték) során a szervezés és lebonyolítás, a többszörös regisztrációk kiszűrése, a nyertesek azonosítása és értesítése, a panaszok kezelése, a nyeremény, díj kézbesítése, illetve a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és a számviteli kötelezettségek teljesítése;
 22. n) webáruház esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
 23. o) közösségi funkciók esetén internetes közösség alkotása, az érintettek egymás általi azonosítása, ismerkedésük lehetővé tétele, érintettek által generált tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása, a Felhasználási Feltételekben meghatározott internetes közösség informálása a közösségben zajló eseményekről;
 24. p) az érintett viselkedésén alapuló algoritmusok segítségével, az anonimizált adatok felhasználása mellett, a weboldal látogatók végfelhasználói készülékén elhelyezett cooki-ek és egyéb technikai megoldások segítségével érdeklődési kör alapú anonim csoportok létrehozása, és e besoroláson nyugvó csoportok segítségével célzott hirdetési és tartalmi (ún. remarketing), továbbá kényelmi szolgáltatások nyújtása, kifejezett hozzájárulás esetén regisztrációs adatokkal összekapcsolása;
 25. q) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége;
 26. r) adat- és információbiztonság érdekében, továbbá a visszaélések szűrésére és megakadályozására biztonsági mentések és egyéb védelmi intézkedések, archiválás;
 27. s) az elszámoltathatóság alapelve jegyében, a Halasihir.hu kötelezettségeinek telesítését igazoló naplózások és dokumentációk;
 28. t) a felhasználói élmény fokozása érdekében, a technikai és fejlesztési újdonságok bevezetése érdekében folyamatos fejlesztés, tesztelés és javítás;
 29. A hirdetésmegjelenítés és/vagy tartalomszolgáltatás keretében a Halasihir.hu az érintett által a regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett adatokat (beleértve a Halasihir.hu, valamint a külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k által a Halasihir.hu üzemeltetésében álló weboldalakon észlelt felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatokat, naplózási adatokat), konverziós eseményeket felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére weboldal(ak)on célzott tartalmat és/vagy hirdetést jelenítsen meg. Ezen adatokat és információkat a Halasihir.hu tőle független, harmadik személyeken soha nem adja át. A Halasihir.hu a célzott tartalomszolgáltatáshoz és hirdetés-megjelenítéshez külső szolgáltatót vehet igénybe (lásd alább).
 30. Adatkezelés jogalapja
 31. Személyes adatot a Halasihir.hu  az alábbi esetekben kezel:
 32. a) ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez;
 33. b) ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél vagy kedvezményezett, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 34. c) ha az adatkezelés az Halasihir.hura vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (Így például az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C., 2003. évi XCII., 1997. évi CLV törvényeken alapul.);
 35. d) ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 36. e) ha az adatkezelés a Halasihir.hu vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessékülönösen, ha az érintett gyermek.
 37. Ha az adatkezelés jogalapja a IV.1.e) pontban meghatározott jogalap, akkor érdekmérlegelési teszt lefolytatása szükséges. Ezen teszt keretében:
 • meg kell határozni, hogy mi alkotja a Halasihir.hu vagy a harmadik fél jogszerű érdekét;
 • meg kell vizsgálni, hogy mi alkotja az érintettnek olyan érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé;

a  fenti pontokban írt tényezők alapján előzetes mérlegelést kell elvégezni;

 • az előzetes mérlegelés eredményéhez képest, amennyiben az érdekmérlegelés eredménye nem egyértelmű, további garanciákat kell társítani az érintett jogainak védelmében;
 • az elszámoltathatóság elve alapján a fenti pontokban leírt mérlegelés elvégzését és annak eredményét dokumentálni kell.
 1. A személyes adatok Halasihir.hu általi felvétele és kezelése az ingyenesen elérhető szolgáltatások esetén a Szolgáltatást igénybe vevő érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció, kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala, megrendelés elküldése, stb.), használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja me
 2. Visszterhes szolgáltatások esetén (webáruház, webes vagy bármely más megrendelés, díjköteles applikációk használata) a szerződés teljesítése az adatkezelés jogalapja. Ugyanez vonatkozik a szerződés előkészítése és létrejötte során megadott adatokra is.
 3. Amennyiben Halasihir.hu jogos érdeke indokolja, a jogos érdek biztosítása érdekében történik az adatkezelés.
 4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Halasihir.hunak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az érintett, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Halasihir.hu a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
 5. A érintett szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. cikk küldése, képeslap küldése, érintett által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A felhasználó által megosztott felhasználói tartalom tekintetében a Halasihir.hu felé a felhasználó felelősséggel tartozik.
 6. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Halasihir.hu a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
 7. Kezelt adatok
 8. A Halasihir.hu az Adatkezelési Tájékoztatókban részletezi az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt adatok körét.
 9. Az érintett minden esetben jogosult tájékoztatást kérni a róla kezelt adatokról, amely tájékoztatást a Halasihir.hu haladéktalanul megad.
 10. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért az adatok megadásakor a kizárólag az érintett, illetve az adatot megadó személy tartozik felelősséggel.
 11. A Halasihir.hu által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai is meghatározzák.
 12. A Halasihir.hu egyes Szolgáltatásai kizárólag regisztrációval vehetőek igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve fakultatív módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. A regisztráció megkönnyítésére többféle módon is lehetőséget adhat a Halasihir.hu külső szolgáltatók útján (pl. Google, Facebook). Az eltérő regisztrációs lehetőségekre tekintettel eltérhet a kezelt adatok köre az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint.
 13. A Halasihir.hu egyes Szolgáltatásai kizárólag szerződéskötés alapján vehetőek igénybe, amely során szükségszerűen, illetve fakultatív módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. Szerződéskötés kezdeményezésére többféle módon is lehetőséget adhat a Halasihir.hu: postai levél útján, személyesen, írásban vagy telefonon, sms küldés útján, a Szolgáltatás webfelületén keresztüli megrendeléssel, a Terjesztőnél a Terjesztő által biztosított módon, stb. Az eltérő szerződéskötési lehetőségekre tekintettel eltérhet a kezelt adatok köre az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint.
 14. A Halasihir.hu technikai és biztonsági követelmények biztosítása érdekében, jogos érdeke alapján az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint automatikusan naplózza a weboldal felhasználók azon technikai adatait, valamint konverziós eseményeit amelyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak.  A naplózás során az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan minden esetben rögzítésre kerül az IP cím. Az adatrögzítés ellen az érintett nem tiltakozhat, mert az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok (a jelenleg széles körben alkalmazott technikai megoldások) indokolják, amelyek nélkül az adott Szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.
 15. Cookie-k
 16. A Halasihir.hu a Szolgáltatásaival összefüggésben látogatott weboldalakhoz kapcsolódóan cookie-kat alkalmaz. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja. A cookie-k tekintetében részletes tájékoztatást érhető el az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatókban. Az érintettnek joga van tiltani a cookie-kat, akár egyesével, akár típus szerint
 17. A felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik.
 18. A felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott időtartamának lejártáig.
 19. A felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett, az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasítható a cookie-k használata. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy az érintett nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.
 20. A Halasihir.hu által üzemeltetett weboldalakon az alkalmazott cookie-k egyik típusa a megtekintett weboldal és a weboldalon megtekintett tartalmak alapján (ún. követés) főbb érdeklődési kategóriákba (ún. szegmentálás) sorolja a felhasználókat. A weboldalon megjelenítésre kerülő hirdetések az egyes érdeklődési kategóriákhoz lehetnek hozzárendelve, ezért a felhasználó a weboldal keretén belül várhatóan a tartalomfogyasztás alapján érdeklődési körébe tartozó hirdetéseket fog látni. Amennyiben a felhasználó ezen cookie-kat tiltani kívánja, úgy akár a végfelhasználói készüléken, akár a weboldalak láblécéből elérhető, Halasihir.hu által biztosított ún. cookie-opt-out oldalon, akár speciálisan cookie-k visszautasítására létrehozott gyűjtőoldalon megteheti ezt.

VII. Adatkezelés időtartama

 1. A Halasihir.hu az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott időtartam(ok) alatt kezeli az érintett személyes és egyéb technikai adatait.
 2. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatkezelési cél megszűnése, az adatok érintett általi vagy általa kezdeményezett törlése, az érintett inaktivitása, a Felhasználási Feltételek érintett általi megsértése, a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata, stb.
 3. A Halasihir.hu – az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató, illetve a Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában – az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az érintett személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldése céljából. Az Adatkezelési Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltatás megszűnése illetve a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetése nem jelenti a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) – külön szükséges visszavonni.

VIII. Adattovábbítások és adatfeldolgozók (címzettek)

 1. A Halasihir.hu a jelen tájékoztatóban meghatározott címzetteknek továbbítja a személyes adatokat.
 2. A Halasihir.hu Szolgáltatásai nyújtása, a felhasználók kiszolgálása és a Szolgáltatást működtető informatikai rendszer üzemeltetése érdekében az itt meghatározott adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően, a jogszabályok betartása mellett végzik adatfeldolgozói tevékenységüket.
 3. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Halasihir.hu-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Halasihir.hu a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja. A hatóságoknak, bíróságoknak, illetve a jogszabályon alapuló adattovábbításról a Halasihir.hu nem minden esetben ad tájékoztatást az érintettnek.
 4. Adattovábbítások, adatfeldolgozók (címzettek) köre

szolgáltatás megnevezése

adat típusa

adattovábbítás célja

adatkezelés időtartama

tanácsadás

valamennyi kezelt adat

ügyviteli folyamatok fejlesztése

legfeljebb 5 év

szerver szolgáltatás (A2 Hosting)

valamennyi kezelt adat

szolgáltatás üzemeltetése

az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott időtartam

könyvvizsgálat, belső ellenőrzés

valamennyi kezelt adat

jogi kötelezettség teljesítése

legalább 5 év

futárszolgálat, kézbesítő

szállítmányozáshoz, kézbesítéshez szükséges adatok köre

szerződés teljesítése

a szerződés teljesítéséhez szükséges időtartam

Az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatók további adattovábbításokat és adatfeldolgozásokat jelölhetnek meg.

 1. Az adatfeldolgozóknak történő adattovábbításokhoz az érintett hozzájárulása nem szükséges. A Halasihir.hu az adatátadásokról adattovábbítási nyilvántartásokat vezet.
 2. Adatok nyilvánosságra hozatala
 3. Egyes Szolgáltatások során az érintett bárki, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott szűkebb nyilvánosság számára hozzáférhetővé teheti, nyilvánosságra hozhatja az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az ott meghatározott módon. A személyes adatok nyilvánosságra hozásához az érintett az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott cselekménnyel (pl. regisztráció, a Szolgáltatás egyes részszolgáltatásának igénybe vétele, stb.) ad hozzájárulást.
 4. Egyes Szolgáltatások során a Halasihir.hu az érintett Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az ott meghatározott módon és személy(ek) számára hozzáférhetővé teszi, továbbítja. A személyes adatok meghatározott harmadik személyek felé való továbbításához az érintett az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott cselekménnyel (pl. regisztráció, a Szolgáltatás egyes részszolgáltatásának igénybe vétele, stb.) ad hozzájárulást.
 5. Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek
 6. Az érintett tájékoztatáshoz fűződő jog
 7. A Halasihir.hura és az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó általános információkat a jelen Szabályzat tartalmazza. Amennyiben a Szabályzat ezt nem részletezi, az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Halasihir.hu által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt elérhetősége(ke)n, amelyre a Halasihir.hu írásban köteles válaszolni 30 napon belül. Az érintett a kérelmét naptári évenként egy alkalommal és fő szabályként ingyenesen nyújthatja be.
 8. A Halasihir.hu az érintett kérelmére kötelező tájékoztatást ad az adatkezelés célja;
 9. a) személyes adatok kategóriái;
 10. b) a személyes adatok forrása, és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;
 11. c) adatkezelés jogalapja;
 12. d) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 13. e) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 14. f) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;
 15. g) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 16. h) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt;
 17. i) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
 18. j) ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.
 19. A tájékoztatás jogának gyakorlása csak az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg, a megtagadás okának pontos megnevezésével.
 20. Az érintett hozzáférési joga
 21. A Halasihir.hu az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:
 22. a) az adatkezelés céljai;
 23. b) személyes adatok kategóriái;
 24. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 25. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 26. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 27. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 28. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt;
 29. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 30. A Halasihir.hu az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Halasihir.hu az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.
 31. Az érintett helyesbítéshez és törlés (elfeledtetéshez) való joga
 32. Az érintett kérésére az Halasihir.hu indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint – figyelembe véve az adatkezelés célját – az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 33. A Halasihir.hu az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
 34. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 35. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 36. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
 37. d) az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
 38. e) a személyes adatokat a Halasihir.hu-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 39. f) a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 40. A jelen fejezetben foglalt jogok korlátozására csak az Adatvédelmi Rendeletben írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor, a korlátozás okának pontos megjelölésével.
 41. A Halasihir.hu minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Halasihir.hu tájékoztatja e címzettekről.
 42. Az érintett adatkezelés korlátozásához való joga
 43. Az érintett kérelmére a Halasihir.hu korlátozza az adatkezelést, ha
 44. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 45. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 46. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 47. d) az érintett jogos érdeken vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 48. A Halasihir.hu minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Halasihir.hu tájékoztatja e címzettekről.
 49. Az érintett adathordozhatósághoz való joga
 50. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Halasihir.hu rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik és az adatkezelés automatizált módon történik.
 51. Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására az Általános Adatvédelmi Rendelet szabályait kell alkalmazni. Ilyen eset, ha az érintett is nehézség nélkül hozzáfér ugyanahhoz az adathoz.
 52. Az érintett tiltakozáshoz való joga
 53. Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a Halasihir.hu a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 54. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 55. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A Halasihir.hu nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, amely az érintette nézve joghatással jár vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti.

 1. Jogorvoslati lehetőségek
 2. A Halasihir.hu akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett – a Halasihir.hu vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és a személyes adattal fennálló kapcsolatát.
 3. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, naih.hu).
 4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
 5. A Halasihir.hu Szolgáltatásainak nyújtása során alkalmazott számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint a A2 Hosting Inc-nél (PO Box 2998 Ann Arbor, MI 48106) találhatók meg.
 6. A Halasihir.hu a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 7. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 8. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 9. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 10. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

 1. A Halasihir.hu olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 2. A Halasihir.hu az adatkezelés során megőrzi
 3. a) a titkosságot, azaz megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 4. b) a sértetlenséget, azaz megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 5. c) a rendelkezésre állást, azaz gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 6. A Halasihir.hunak és partnereinek informatikai rendszerei és hálózatai egyaránt védettek a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 7. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Halasihir.hu megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 8. Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztatók ettől eltérő információt nem tartalmaznak, a biztonsági mentések 30 naptári napra visszamenőleg érhetőek el, külön eszközön történő lemezes adattárolással, napi bontásban, mely biztonsági mentésről visszaállítható minden adat.
 9. A Halasihir.hu annak érdekében, hogy kizárólag azon személyek férjenek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek ez a feladatvégzéséhez ez feltétlenül szükséges, a feladatvégzésért felelős vezető személyekkel egyeztetett jogosultság kiosztási nyilvántartást vezet, amelyet meghatározott időnként felülvizsgál.

XII. Panasz vagy egyéb igény bejelentése

 1. A Halasihir.hu az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, email útján, felhasználói fiókban, ügyfélkapun keresztül, stb.
 2. Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása az érintett felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott igényeket a Halasihir.hu az érintettől érkezett igénynek tekinti.
 3. Amennyiben a Halasihir.hu az igény benyújtására e-mail útján lehetőséget ad, a korábban a Halasihir.hu részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt az érintettől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintettnek – a Halasihir.hu vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolnia kell érintettségét.
 4. Amennyiben a Halasihir.hu adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely személy által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
 5. Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.
 6. A Halasihir.hu az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben jogi igény érvényesítése merül fel az ügyben, annak érvényesítésére nyitva álló határidőn belül – jellemzően 5 év (lásd: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) – az adat megőrzésre kerül.

XIII. Külső szolgáltatók tevékenysége

 1. Alkalmazások webáruházait működtető szolgáltatók

A mobil és táblagép alkalmazások áruházait (pl. Apple Store, Android Store) működtető szolgáltatók (pl. Apple Inc., Google Inc.) a Halasihir.hutól függetlenül kezelik a végfelhasználói készülékre telepített Szolgáltatások felhasználóinak adatait, és küldenek frissítésre vonatkozó értesítéseket.

 1. Fizetést biztosító külső szolgáltatók

Az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatókban meghatározott, ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatások kifizetését biztosító szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám, stb.) a saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik, melyekről bővebb felvilágosítást a fizetést biztosító szolgáltató tud nyújtani.

 1. Külső közvetítő szolgáltatók
 2. A Szolgáltatások igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak egyes szolgáltatók (pl. Google Inc., Twitter Inc., Facebook Inc.) a saját adatvédelmi irányelveik szerint. A Halasihir.hu az ennek során számára továbbított adatokat a jelen és az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.
 3. A Szolgáltatás keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például:
 

Adatvédelmi tájékoztató linkje

Felhasználási feltételek linkje

Facebook

http://www.facebook.com/full_data_use_policy

http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

Google

https://www.google.com/intl/hu/+/policy/

https://www.google.com/intl/hu/+/policy/pagesterm.html

Twitter

http://twitter.com/privacy

http://twitter.com/tos

 1. Az Adatkezelési Tájékoztatókban további külső közvetítő szolgáltatók kerülhetnek megnevezésre..
 2. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok
 3. A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie-k mellett mérőpixeleket, és a hirdetési kampányok azonosítását szolgáló ún. kampánykódokat
 4. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet.
 5. A Halasihir.hu webalapú Szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. A Halasihir.hu ezúton tájékoztatja a Szolgáltatásait használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – a Halasihir.hu-tól függetlenül – végzett tevékenységről. Az érintett a Halasihir.hu weboldalainak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő hasznosításához:
 6. a) A Google Inc.Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatása

A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését.

A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.

A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://adssettings.google.com/anonymous

 1. b) A Gemius Hungary Kft.cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html
 2. c) Az Adverticum Zrt.hirdetési felületeken hirdetés-kiszolgálást végez, szolgáltatásairól és adatkezeléséről a https://adverticum.net/szolgaltatasaink/adserver/opt_out/oldalon található további információ. Az Adverticum Zrt. hirdetés-kiszolgáló tevékenysége a honlaplátogatók egyes adatai anonimizált módon történő felhasználásán és/vagy a targetálásba bevont külső szolgáltató által gyűjtött információkon is alapulhat.
 3. d) A Halasihir.hu az üzemeltetésében lévő hirdetési felületeken igénybe veszi a HOPPex Kft. programozott hirdetésértékesítési szolgáltatását, amely a The Rubicon Project Ltd. rendszerét használjaEzen szolgáltatás adatkezeléséről a http://rubiconproject.com/privacy/és http://hoppex.hu/adatvedelem/oldalakon találhatók további információk. A Rubicon Project Ltd. által elhelyezett cookie-k kezelése itt lehetséges: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out
 4. e) A Hotjar Ltd. cookie alapú szolgáltatása a felhasználó egérmozgatása és -kattintása alapján készülő ún. hőtérkép előállítása, amely információt nyújt a felhasználó weboldalon tanúsított viselkedéséről, azonban ezen információkat  a Halasihir.hu anonim módon látja, kizárólag a weboldal felhasználói felülettervezésének és optimalizálásának céljára használja. A Hotjar Ltd. által elhelyezett cookie-k kezelése itt lehetséges: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
 5. A weboldal használata során elhelyezésre kerülő további, a Halasihir.hu által nem befolyásolható cookie-k visszautasítása itt: http://www.youronlinechoices.com/hu/és az adott cookie-t elhelyező személynél történhet. A számítógépén elhelyezett cookie-k pontos listáját böngészőjében és a számítógépén tudja ellenőrizni.
 6. Egyéb külső szolgáltatók
 7. A Halasihir.hu egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében a Halasihir.hu szerződéses partnere minősül önállóan, illetve a Halasihir.hutal együtt többes adatkezelőnek, az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint.
 8. Ilyen önálló adatkezelőnek, és így külső szolgáltatónak minősül az a felhasználó, aki tárhely-szolgáltatást vesz igénybe a Szolgáltatás használata során a Halasihir.hu-tól.
NYILATKOZAT LETÖLTÉSE